Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Program wyborczy SLD - Lewica Razem Ruda Śląska

dodano 2014-10-26 22:28 w kategorii: Powiatowe

MĄDRZE

Chcemy dbać i stwarzać warunki do rozwoju intelektualnego mieszkańców Naszego Miasta, niezależnie od wieku, statusu społecznego i materialnego.

 

1.     Zapewnienie każdemu dziecku miejsca w żłobku i przedszkolu oraz dążenie do bezpłatnej opieki w tym zakresie.

2.     Podejmowanie i wspieranie wszelkich dostępnych działań w kierunku utrzymania miejsc pracy w rudzkich kopalniach i firmach okołogórniczych.

3.     Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i aktywne działania w kierunku maksymalnego ograniczenia bezrobocia oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia absolwentów.

4.     Budowanie i podnoszenie jakości systemu nowoczesnej edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych, licealnych i techników poprzez podnoszenie stanu technicznego i wyposażenia obiektów oświatowych, wdrażanie nowoczesnych systemów nauczania, kształcenia kadry pedagogicznej, a także rozwój sportu szkolnego i tworzenie systemu wsparcia materialnego dla potrzebującej młodzieży.

5.     Szerokie, celowe i optymalne wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej w ramach nowego budżetu w latach 2015-2020.

ZDROWO

Chcemy, aby wszyscy mieszkańcy Naszego Miasta mogli żyć zdrowo, mając przy tym pewność, że w określonym zakresie otrzymają najwyższej jakości bezpłatną pomoc medyczną.

 

1.     Nie tylko obrona, ale i rozwój ogródków działkowych, jednej z najpopularniejszych form rekreacji.

2.     Realizacja Miejskich Samorządowych Programów Zdrowotnych w celu skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów.

3.     Podejmowanie wszelkich możliwych działań inwestycyjnych i organizacyjnych w celu zwiększenia potencjału medycznego, organizacyjnego i ekonomicznego Szpitala i wszystkich innych placówek służby zdrowia na terenie miasta.

4.     Objęcie uczniów szkół podstawowych stałą i efektywną opieką medyczną i stomatologiczną w oparciu o funkcjonujące na terenie miasta placówki służby zdrowia.

5.     Rozbudowa i modernizacja ośrodków i miejsc rekreacji i wypoczynku, ścieżek i tras, usytuowanych na terenie miasta, a także tworzenie nowych.

BEZPIECZNIE

Chcemy dbać o fizyczne, socjalne i materialne bezpieczeństwo mieszkańców Naszego Miasta, by mogli żyć bez obaw o jutro.

1.     Maksymalne dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

2.     Przygotowanie koncepcji i realizacja systemu miejskiego monitoringu w miejscach publicznych najbardziej narażonych na różnego rodzaju niebezpieczeństwa.

3.     Opracowanie i wdrożenie Wieloletniego Miejskiego Programu Budownictwa Komunalnego, Socjalnego i Jednorodzinnego.

4.     Przebudowa skrzyżowania kolejowo-drogowego w Wirku i dokończenie budowy trasy N-S od autostrady po Bytom.

5.     Poprawa funkcjonowania transportu publicznego na terenie miasta poprzez wyodrębnienie bezpłatnych, wewnątrzmiejskich linii autobusowych.

SAMORZĄDNIE

 

Chcemy budować społeczeństwo obywatelskie, gdyż wierzymy, że mieszkańcy wiedzą najlepiej jak rządzić swoją ulicą, dzielnicą, miastem i województwem.

1.     Utworzenie Rad Dzielnic jako formy aktywizacji mieszkańców i przeprowadzenie wyborów ich członków w 2016 r.

2.     Zwiększenie udziału budżetu obywatelskiego w całości budżetu miasta.

3.     Maksymalne stosowanie Klauzul Społecznych w zamówieniach publicznych, realizowanych przez samorząd i jego jednostki, a także przekazywanie organizacjom pozarządowym realizacji określonych zadań samorządu, głównie z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny.

  1. Wprowadzenie do Statutu Miasta możliwości zgłaszania przez odpowiednią ilość mieszkańców projektów uchwał jako społecznej inicjatywy uchwałodawczej.
  2. Podjęcie wspólnych działań z innymi gminami w oparciu o wszelkie dostępne sposoby w kierunku przekazania reszty kompetencji i finansów do samorządu województwa, wojewodom pozostawiając tylko kompetencje nadzorcze.

 

Jesteśmy otwarci na inne dobre i korzystne propozycje programowe dla naszego miasta i jego mieszkańców.

Chcemy pracować na rzecz miasta w duchu szerokiego porozumienia społecznego.

Zwracamy się do mieszkańców miasta o udział w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku.Komentarze

Wydarzenia