Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Godne życie, sprawiedliwa i nowoczesna Polska. Deklaracja ideowo-programowa SLD

dodano 2016-01-14 13:15 w kategorii: Informacje

Sojusz Lewicy Demokratycznej jest partią deklarującą przywiązanie do wszystkich wartości europejskiej socjaldemokracji - wolności, równości, sprawiedliwości społecznej, dialogu i współpracy jako podstawy organizacji społeczeństwa w XXI wieku.

My, ludzie SLD, tworzymy formację polityczną funkcjonującą od ćwierć wieku na polskiej scenie politycznej. Zawsze kiedy sprawowaliśmy z woli wyborców władzę, wdrażając nasze wartości, zostawialiśmy Polskę z szybko rozwijającą się gospodarką; państwo proeuropejskie, będące cenionym i szanowanym partnerem w Unii Europejskiej, stabilne i przewidywalne. Naszym dorobkiem są potwierdzone w referendach narodowych: Konstytucja RP i wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej, które zapewniło naszej ojczyźnie olbrzymi skok cywilizacyjny. Z członkostwa i dobrej współpracy w ramach UE i olbrzymiej kwoty łącznie ponad 100 mld euro, Polska korzysta dzisiaj i będzie korzystać w przyszłości.

Budując przyszłość Polski i przyszłość polskiej lewicy, nie zapominamy o naszych korzeniach i nie wypieramy się naszej historii. Nikomu nie pozwolimy zakłamywać i umniejszać dorobku minionych pokoleń Polek i Polaków. Żądamy przywrócenia pamięci o odbudowie Polski ze zgliszczy II Wojny Światowej, wysiłku industrializacji, zagospodarowania Ziem Odzyskanych, migracji wielu milionów Polaków do odbudowanych i zbudowanych miast, likwidacji analfabetyzmu, budowie uczelni wyższych i szkół, w tym szkolnictwa zawodowego, oraz całej infrastruktury i narodowego potencjału gospodarczego. Upominamy się także o docenienie roli łudzi lewicy w przemianach po 1989 roku. Tylko ten, kto nie szanuje zgody społecznej, umniejsza znaczenie pokojowego przebiegu transformacji ustrojowej i lekceważy zasługi ludzi Okrągłego Stołu. Te osoby nie zasługują na nasze uznanie.

Sprawdziliśmy się na scenie politycznej. Jesteśmy wypróbowaną w czasie naszych rządów - w łatach 1993-1997 i 2001-2005 - formacją. Zdaliśmy egzamin z demokracji, propaństwowego myślenia, odpowiedzialności za los Polek i Polaków - zarówno w okresie naszych rządów, jak i w latach pracy opozycyjnej.

Dlatego dziś, po dziesięciu latach rządów PO i PiS, kiedy prawica burzy porządek i ład społeczny, na szwank wystawiając dobro Polek i Polaków, przedstawiamy ofertę godnego życia dla wszystkich obywateli, nowoczesnego państwa sprawiedliwości społecznej.

Nasze wartości:

Godne życie dla wszystkich, a nie dobrobyt dla nielicznych. Dlatego niezmiennie żądamy godnej pracy (partnerskich stosunków pracy) zapewniającej godziwą płacę, czyli wynagrodzenie zaspokajające nie tylko podstawowe potrzeby człowieka, ale dające możliwość rozwoju osobistego. Godne życie to także dostęp do najważniejszych usług publicznych takich jak między innymi służba zdrowia, edukacja, opieka nad osobami starszymi.

Sprawiedliwość społeczna. Aktywnie sprzeciwiamy się rosnącym nierównościom społecznym i podziałowi na Polskę „A” i Polskę „B”. Nie zgadzamy się na Polskę, w której obok siebie funkcjonują oazy bogactwa i pustynie biedy. Sprawiedliwość społeczna to równy dostęp do pracy, edukacji, ochrony zdrowia i innych usług publicznych.

Nowoczesność rozumiana jako dążenie do budowy społeczeństwa obywatelskiego otwartego na świat oraz gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności. Naszym celem jest państwo nowoczesne, rozwinięte gospodarczo i kulturowo. Polska wolna od społecznych konfliktów, ksenofobii i nietolerancji.

Nasze zadania:

Głęboka korekta kapitalizmu - gospodarka służąca ludziom.

Rządy SLD w przeszłości dwukrotnie wprowadzały Polskę na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. Zawsze staliśmy na stanowisku, że to rynki muszą służyć ludziom, a nie ludzie rynkom. W erze światowego kryzysu finansowego potrzebne jest określenie nowego ładu światowej gospodarki oraz zasad działania wielkich korporacji finansowych. Żaden kraj samodzielnie nie rozwiąże tych problemów. Nadzieję na to stwarza współpraca międzynarodowa, szczególnie w ramach Unii Europejskiej. Dlatego wspólnie z europejską lewicą proponujemy wprowadzenie podatku od transakcji finansowych (financial transaction tax - FTT). Opowiadamy się za nową industrializacją polskiej gospodarki, budową i umacnianiem rodzimego potencjału przemysłowego. Proponujemy tworzenie okręgów przemysłowych na bazie infrastruktury zapewnionej w znacznym stopniu przez państwo. Pilnie potrzebujemy rozwoju infrastruktury transportowej, rozwój transportu publicznego i budowa mieszkań komunalnych (na wynajem). Potrzebne jest oparcie polskiej gospodarki na wiedzy i innowacyjności, nowych technologiach, mądrym rządzeniu (na poziomie centralnym i samorządowym) i sprawnym zarządzaniu.

Powstrzymanie narastających nierówności społecznych.

W ostatnich latach bogaci stają się bogatsi, a jednocześnie rośnie liczba osób żyjących w ubóstwie. Mamy w Polsce zachodnioeuropejskie ceny i wschodnioeuropejskie zarobki. Poziom życia obywatelek i obywateli w Polsce odbiega od poziomu i jakości życia w państwach Zachodu. Polska nie nadąża za najlepiej rozwiniętymi państwami. Dlatego domagamy się prowadzenia przez państwo polityki pełnego zatrudnienia, podniesienia płacy minimalnej do 2.500 zł miesięcznie, a docelowo do poziomu 1.000 euro oraz podjęcia skutecznej walki z umowami śmieciowymi. Od wielu lat postulujemy podniesienie progów dochodowych uprawniających do korzystania z pomocy społecznej. Domagamy się naprawy publicznego systemu pomocy dla najsłabszych umożliwiającego społeczną integrację osób wykluczonych.

Przywrócenie państwa obywatelom.

Neoliberalny postulat taniego państwa sprawił, że Polki i Polacy przestali postrzegać swoje państwo jako własne. Unikanie odpowiedzialności państwa za los ludzi, przy jednoczesnym i wszechogarniającym upartyjnianiu instytucji publicznych, spowodowało, że obywatelki i obywatele czują, że państwo przestaje być ich wspólnotą. Trzeba z tym skończy. Dlatego szkoła, przedszkole, przychodnia lekarska, przystanek autobusowy, urząd pocztowy, posterunek policji czy biblioteka muszą wrócić do każdej, nawet najmniejszej gminy! Państwo powinno zawsze stać po stronie obywatelek i obywateli, szczególnie gdy spotyka ich krzywda. Państwo powinno zapewnić wszystkim bez wyjątków bezpłatną i dobrą edukację i opiekę zdrowotną. Domagamy się wstrzymania reprywatyzacji, która jak dotąd odbywa się często w warunkach bezprawia. Jest ona nieudolną próbą naprawiania dawnych krzywd kosztem krzywdzenia innych ludzi. Odrzucamy prywatyzację dla prywatyzacji. Majątkiem narodowym trzeba gospodarować, a nie go wyprzedawać. To jest istota patriotyzmu gospodarczego.

Ochrona praw obywatelskich i społecznych.

Chcemy państwa, w którym wszyscy czują się u siebie. Dlatego opowiadamy się za skuteczną ochroną praw wszystkich obywatelek i obywateli, zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji i realizacją zasady równości, w szczególności ze względu: na płeć, wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, status ekonomiczny, światopogląd, orientację seksualną, wyznawaną religię czy pochodzenie etniczne. Przypominamy, że bez ochrony praw mniejszości demokracja przeistacza się w dyktaturę większości. Naszym celem jest przywrócenie odpowiedzialności państwa za realizację wszystkich praw i wolności obywatelek i obywateli oraz wzmocnienie jego polityki w tym obszarze. Niezmiennie apelujemy o pełną ratyfikację Karty Praw Podstawowych, która zapewni Polkom i Polakom pełniejszą ochronę ich praw w kraju i na obszarze Unii Europejskiej.

Wykorzystanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Wprowadziliśmy Polskę do Unii Europejskiej. Dostosowaliśmy nasze prawo i gospodarkę do wymogów Zjednoczonej Europy. Unia Europejska jest naszą Unią. Pomyślność Unii jest jednym z warunków pomyślności Polski. Polska powinna prowadzić politykę zapewniającą pozycję partnera niezbędnego dla pomyślnego ułożenia relacji UE-Rosja i rozsądnie wspierającego integrację Ukrainy z UE. Relacje polsko-rosyjskie wymagają poprawy przez oparcie ich na interesach gospodarczych i wymianie kulturalnej.

Jednym z najważniejszych zadań jest skuteczne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej do 2020 roku. Nie wydawanie, a inwestowanie ich w modernizację i trwały wzrost gospodarczy - nowe miejsca pracy, to konieczność. Przeznaczenie środków unijnych na inwestycje w rozwój, poprawę jakości życia obywateli, modernizację infrastruktury, ochronę środowiska oraz rozwój regionalny. Mamy świadomość - i ostrzegamy - że to ostatnia tak hojna dla Polski perspektywa finansowa. Tej szansy Polsce nie wolno zmarnować. Z niepokojem obserwujemy narastające opóźnienie w wydatkowaniu środków europejskich z nowej perspektywy.Komentarze

Wydarzenia